Category Archives: Genel

Mobil Web’in Önemi

Genel Yorum Yok 5 Şubat, 2015
Mobil web teknolojinin parlayan yıldızı olarak son yıllarda trendini hızla artırmaya devam ediyor. Durum öyle bir hal aldı ki bilindik bazısitelerin mobil versiyonunun olmadığını görünce çok şaşırıyoruz.
Akıllı telefon kullanımına paralel olarak 2011 yılı itibari ile internet kullanımı dünya genelinde 2 milyarı aştı. Bu kullanımın hiçte küçüksenmeyecek kısmı mobil cihazlardan sağlanıyor. 2017 yılına kadar tablet ve akıllı cihazlar ile internet kullanımı masaüstü bilgisayarlar ile sağlanan internet kullanımını geçecek gibi görünüyor. İşte burada mobil web sitesinin önemi ortaya çıkıyor.
Bankalar, kurumsallığa önem veren işletmeler mobil siteleri ile kullanıcılara ve müşterilerine hizmet kolaylığı sağlamaktadır. Ayrıca mobil platformlar rekabetin oldukça yüksek olduğu bir dönemde daha fazla müşteri kitlesini hedefleyen kurumsal şirketler için büyük önem arz etmektedir.

Web Sitesi Zorunluluğu Getiren Yasa

Genel Yorum Yok 5 Şubat, 2015

Web Sitesi Zorunluluğuna uymayanlara para ve hapis cezaları var!

Tasarının yasalaştığı tarihten itibaren 3 ay içinde hiç web sitesi yaptırmayan ya da yasaya uygun web sitesi yaptırmayan yöneticiler cezalandırılacak.
Tasarı Hangi Amaçla Web Sitesini Zorunluluğu Getiriyor?

Web sitesi, herkesin, her yerden kolayca erişebileceği bir veri ortamıdır. Yeni TTK tasarısı, web sitesini bu yüzden zorunlu kılmaktadır.Sermaye şirketlerinde çok sayıda -özellikle anonim şirketlerde milyonlara ulaşan sayıda- ortak mevcuttur. Bilgiler takip edilebilir olmalıdır.
Hangi şirketlere web sitesi zorunlu hale geliyor?

Tasarıya göre sermaye şirketleri ise şunlardır: Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler. Dolayısıyla; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, tasarıya uygun biçimde hazırlanmış, web sitelerine sahip olmak zorundadırlar.
Web Sitesi Zorunluluğu Yasasına Göre yaptırılacak site içeriğinde neler olmalı?

Şirketin kanunen yapması gereken ilanlar,pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar,finansal tablolar, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması.
Yeni Türk Ticaret Kanununa göre olması gereken web sitesinin özellikleri nedir?

Yeni Türk ticaret kanununda web sitesinde yayınlanmalı denen tüm bilgiler, raporlar (Toplantı duyuruları, kararları, bilançolar gibi) zorunlu web sayfası içinde bulunmalı.Web sitesi kanundaki değişiklikleri de öngörecek , değişiklik yapılmaya uygun olmalı.
Web sitesi zorunluluğu için Dikkat edilmesi gerekenler?

Zorunlu web sitesi için oluşturulacak yapının , Web sitenizin mutlaka yönetici panelli olmalı. Hizmet sağlayan firma kurumsal olmalı.Web sitesi geliştirilebilir olmalı. Zorunlu web sayfası için istenecek yeniliklere cevap vermeli.Sadece web sitesi zorunluluğuna özel olabilir ancak gerekirse şirket tanıtımları için uygun olmalı.
Yeni Türk Ticaret Kanunu Yasalaştı – 14 Ocak 2011

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan veya “bilgi toplumu” hizmetlerine özgülemeyen şirket yöneticileri 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Küçük ölçekli işletmelere ise internet sitesi kurmaları için 1 yıl süre verilecek.
Milliyet 17 Ocak / Yeni Türk Ticaret Kanununun yasalaşması ile ilgili TÜGİK Basın Açıklaması

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın TBMM’de genel bir uzlaşıyla kabul edilerek yasalaşması Türk iş dünyası için bir dönüm noktasıdır. Yeni Ticaret Kanunumuz işadamlarımızın beklentilerine ve özlemlerine cevap vermiştir.
Zaman 14 Ocak 2011 / Türk Ticaret Kanunu Tasarısı TBMM’de kabul edilerek yasalaştı

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan veya ”bilgi toplumu” hizmetlerine özgülemeyen şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para
Hürriyet 15 Ocak 2011 / Yeni Ticaret Kanunu dijital Türkiye içinbir dönüm noktasıdır.

TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği), Yeni Ticaret Kanunu’nun, partilerin uzlaşısıyla hızla kanunlaşması Türkiye Bilişim Sektörü açısından memnuniyetle karşılandı.
Hürriyet 14 Ocak 2011 / Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler şöyle:

Kanunu Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Kanun ile hayatımızda meydana gelecek değişikliklerden bazıları…
LİMİTED, ANONİM VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLERE

14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’na göre sermaye şirketleri (limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) 3 AY içerisinde internet sitesi yaptırmak zorundadır.
Bu kanuna göre sıradan bir internet sitesine sahip olmak(sadece firma bilgilerinin yayımlandığı bir internet sitesi) firmanız için yeterli olmayacaktır. İnternet sitenizde kanunun belirttiği bazı içerikler güncel olarak şirket sahipleri/ortakları tarafından yayımlanmak zorundadır. Bu içerikler tüm kamuoyuna açık halde olmalıdır.
Bu durumda statik site olarak kabul ettiğimiz, içeriğinde site sahiplerinin değişiklik yapamadığı internet siteleri kullanılamaz hale gelecek ve firma sahiplerine idari para cezaları kesilmesine neden olacaktır.
14 Şubat 2011 de Yürürlüğe Giren Yeni Türk Ticaret Kanunu Internet Sitesi Detayları

D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri
I – İnternet sitesi MADDE 1524 –
(1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:
a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.
b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.
c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.
d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.
e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.
f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.
g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.
ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.
i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.
(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur; Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza hükümleri saklıdır.
(3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.
(4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.
(6) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.
Yasadaki maddelerden de anlaşılacağı gibi istenen internet sitesinin nitelikleri oldukça kapsamlı. İçeriğin zengin ve sürekli güncel olması isteniyor. Bu durumda sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak olan web sayfasının tek sefere mahsus yapılacak bir siteden ziyade sürekli şirketin kontrolünde olan, 7/24 kolayca değiştirilebilen bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu ihtiyaçlara Dörtgen Dizayn İçerik Yönetim Sistemi ile yanıt veriyoruz, ve sizlere tamamiyle dinamik, tamamiyle bize ait bir yazılım sunuyoruz